راهنمای سایت

زبان آموزان عزیز با تشکر از اینکه گروه آموزشی آزمون پرو را انتخاب کرده اید، مجموعه ویدیو های جهت آموزش آزمون دادن و نحوه کار کردن با سایت برای شما آماده کرده ایم قبلا شروع امتحان حتما این ویدیو های آموزشی را نگاه کنید.