Start Deutsch 1 – A1 | آزمون امتحانی A1 | آزمون آنلاین آلمانی A1 |تعیین سطح زبان آلمانی A1

توضیحات آزمون A1 :

  • در موقعیت های روزمره موضوعات و سوالات کلی و بسیار ساده، دستور العمل ها و اطلاعیه ها را درک کرده و همچنین پیغام های تلفنی، اطلاعیه های عمومی و گفت و گوهای کوتاه را متوجه شوید.
  • قسمت های مهم در اطلاعیه ها، تابلوهای عمومی و آگهی ها را استخراج کنید.
  • اعداد، مقادیر، زمان و قیمت ها را بیان کرده و متوجه شوید.
  • قادر به پر کردن پرسش نامه ها در مورد اطلاعات شخصی خود باشید.
  • وارد گفت و گو شوید و به سوالاتی که از شما پرسیده می شود جواب دهید.
  • پیام های کوتاه شخصی بنویسید.
  • درخواست های متداول روزمره را مطرح کنید و به آنها عکس العمل نشان دهید.
برای رسیدن به این سطح آزمون آنلاین آلمانی A1، بسته به دانش قبلی و شرایط یادگیری، نیاز به 80 تا 150 واحد درسی 45 دقیقه ای دارید.

توضیحات آزمون کتبی (Schreiben)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره

۱

پر کردن یک فرم اطلاعات شخصی یک فردی نظیر اسم/ شغل/ تاریخ تولد/ محل سکونت/ سن و غیره

*

۵

۲

یک ایمیل/ نامه

جواب به نامه ای که موضوع آن وسه نکته محتوایی در اختیارتان قرار میگیرد

*

۱۰

* * * ۲۰ دقیقه

۱۵

توضیحات آزمون شفاهی (Sprechen)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره
 

۱

 

معرفی * ۱-۲ دقیقه

۳

۲

پرسش و پاسخ پرسش ۲ سوال و پاسخ ۲ سوال ۱-۲ دقیقه ۶
۳ جمله خواهشی یا امری توجه به تصویر درج شده ۲ جمله خواهشی و  ۲ پاسخ یا  به اصطلاح عکس العمل نشان دادن ۱-۲

دقیقه

۶

 

*

 

* * ۲۵-۳۰

دقیقه

۱۵

توضیحات آزمون خواندن (Lesen)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره
 

۱

 

ایمیل یا نامه ۵ سوال صحیح یا غلط *

۵

۲

آگهی اینترنتی یا روزنامه ای ۵ سوال گزینشی * ۵
۳ تابلو اعلانات ۵ سوال صحیح و غلط *

۵

 

*

 

* * ۲۵
دقیقه
۱۵

توضیحات آزمون شنیدن (Hören)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره
 

۱

 

مکالمه کوتاه / اطلاعیه ۶ مکالمه کوتاه چند گزینه ای ۲

۱۰

۲

اطلاعیه ۴ سوال صحیح یا غلط ۱ ۵
۳ پیغام گیر ۵ سوال صحیح یا غلط ۱

۷

 

*

 

* ۵ سوال ۳ گزینه ای ۲۰

دقیقه

۲۲

 

آمار قبولی و مردودی آزمون Goethe-Zertifikat A1 در سال 2019 :

امتحان قبولی مردودی
Goethe-Zertifikat A1 % 75 % 23

برای شرکت در آزمون آنلاین Start Deutsch 1 از منوی سمت چپ ثبت نام نمایید