Start Deutsch 2 – A2 – Sprechen

توضیحات آزمون :

  • اطلاعات مهم در گفت وگو های روزمره را متوجه شوید. همچنین آنچه که در رادیو یا تلفن می شنوید را بفهمید.
  • اطلاعاتی که در مقاله ها ی کوتاه روزنامه ها، تبلیغات و اطلاعیه های مربوط به زندگی روزمره و اطلاعاتی که در بوردها نوشته می شوند را بفهمید.
  • فرم های موجود در فروشگاه ها، بانک ها و یا ادارات را پر کنید.
  • خود را معرفی کنید و با دیگران در مورد زندگی شخصی خود گفت وگو کنید.
  • برای توافق در موضوعی با دیگران مذاکره نمایید.
  • برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یاد گیری، نیاز به 200  تا 300  واحد درسی 45 دقیقه ای دارید.

آزمون A2 :

– این آزمون به همراه کارنامه نهایی آزمون می باشد.
– به همراه استاد پشتیبان
در صورت خرید و ثبت نام وجه مورد نظر قابل استرداد نمی باشد.

75,000 تومان

توضیحات آزمون شفاهی (Sprechen)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره
 

۱

 

معرفی * ۱-۲ دقیقه

۳

۲

پرسش و پاسخ پرسش ۲ سوال و پاسخ ۲ سوال ۱-۲ دقیقه ۶
۳ جمله خواهشی یا امری توجه به تصویر درج شده ۲ جمله خواهشی و  ۲ پاسخ یا  به اصطلاح عکس العمل نشان دادن ۱-۲

دقیقه

۶

 

*

 

* * ۲۵-۳۰

دقیقه

۱۵