Start Deutsch 2 – A2 – Lesen

توضیحات آزمون :

  • اطلاعات مهم در گفت وگو های روزمره را متوجه شوید. همچنین آنچه که در رادیو یا تلفن می شنوید را بفهمید.
  • اطلاعاتی که در مقاله ها ی کوتاه روزنامه ها، تبلیغات و اطلاعیه های مربوط به زندگی روزمره و اطلاعاتی که در بوردها نوشته می شوند را بفهمید.
  • فرم های موجود در فروشگاه ها، بانک ها و یا ادارات را پر کنید.
  • خود را معرفی کنید و با دیگران در مورد زندگی شخصی خود گفت وگو کنید.
  • برای توافق در موضوعی با دیگران مذاکره نمایید.
  • برای رسیدن به این سطح، بسته به دانش قبلی و شرایط یاد گیری، نیاز به 200  تا 300  واحد درسی 45 دقیقه ای دارید.

آزمون A2 :

– این آزمون به همراه کارنامه نهایی آزمون می باشد.
– به همراه استاد پشتیبان
در صورت خرید و ثبت نام وجه مورد نظر قابل استرداد نمی باشد.

50,000 تومان

توضیحات آزمون خواندن (Lesen)

بخش (Teil)

نوع آزمون توضیحات آزمون زمان نمره
 

۱

 

ایمیل یا نامه ۵ سوال صحیح یا غلط *

۵

۲

آگهی اینترنتی یا روزنامه ای ۵ سوال گزینشی * ۵
۳ تابلو اعلانات ۵ سوال صحیح و غلط *

۵

 

*

 

* * ۲۵
دقیقه
۱۵